Οικονομία

Microsoft: Πράσινο φως για επένδυση 1,2 δισ. στην Αττική

microsoft 768x512 1

microsoft 768x512 1

Ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την υλοποίηση της εμβληματικής επένδυσης της Microsoft στην Ελλάδα που αφορά την δημιουργία τριών data centers  στην Αττική. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση  του Κώστα Σκρέκα η επένδυση ύψους 1,21 δισ. ευρώ που εντάχθηκε στο νόμο περί Στρατηγικών Επενδύσεων (ν. 4864/2021, Α’ 237), έλαβε τα κίνητρα της ταχείας αδειοδότησης και της χωροθέτησης.

Πιο αναλυτικά η εταιρεία Microsoft Operations 4733 Hellas MAE λαμβάνει:

1. το Κίνητρο Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9, του ν. 4864/2021 και το

2. Κίνητρο Χωροθέτησης του άρθρου 7 του ν. 4864/2021 για την κατάρτιση ΕΣΧΑΣΕ στους τόπους υλοποίησης της επένδυσης.

Βάσει της απόφασης, η επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα αφορά  στη δημιουργία συγκροτήματος τριών Κέντρων Δεδομένων και Τεχνολογικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων (Data Centers) στο νομό Αττικής, με σκοπό την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέφους (Microsoft Cloud) στην Ελλάδα (Microsoft 365, Microsoft Azure, Dynamics 365 and Power Platform), συνολικού κόστους 976,168  εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή περίπου 1,21 δισ. ευρώ αν συμπεριληφθεί και ο ΦΠΑ.

Από το προϋπολογισθέν ύψος της επένδυσης, τα 925,8 εκατ. ευρώ αφορούν σε κεφαλαιουχικές δαπάνες και τα 284,7 εκατ. ευρώ σε λειτουργικές δαπάνες μιας 8ετίας (μισθοί, ενεργειακές δαπάνες κ.λπ.). Σύμφωνα με την απόφαση Σκρέκα, το κόστος της επένδυσης θα βαρύνει την Microsoft σε ποσοστό 100%.

Ο συνολικός χρόνος για την υλοποίηση της επένδυσης δεν δύναται να υπερβαίνει τα 15 έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης. Μετά την παρέλευση των 15 ετών, χωρίς την ολοκλήρωση τη υλοποίησης της επένδυσης για λόγους που αποδίδονται στο φορέα της επένδυσης, δύναται να εφαρμόζεται αναλογικά η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του ν.4864/2021. Το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται ως ανωτέρω, με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Επένδυση που αναβαθμίζει τον γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας

Στην Ελλάδα δημιουργείται το πρώτο data center region στη νοτιοανατολική Ευρώπη, αναβαθμίζοντας και τον γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας μας, σε μια περίοδο που τα δεδομένα εξελίσσονται στον νέο χρυσό. Η επένδυση θα υλοποιηθεί σε τρία ιδιόκτητα ακίνητα:

Το πρώτο Κέντρο Δεδομένων θα κατασκευασθεί εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου «Πέτρα – Γιαλού – Βούλια – Προκαλήσι», της Δημοτικής Ενότητας Σπάτων – Λούτσας, του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Το δεύτερο και το τρίτο Κέντρο Δεδομένων θα κατασκευασθούν στη θέση «Μπουρμπουτσάνα» του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Σύμφωνα πάντα με την υπουργική απόφαση, η ολοκλήρωση και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πιστοποιείται με την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου, έχουν εκδοθεί και έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες για την υλοποίηση της επένδυσης άδειες – εγκρίσεις, και τεκμηριώνεται η παραγωγική της λειτουργία με την πώληση προϊόντων ή/και την παροχή υπηρεσιών. Επιπρόσθετα για την ολοκλήρωση της επένδυσης θα πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις : α. να εξυπηρετούνται οι αρχικοί σκοποί παραγωγικής λειτουργίας και ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης, β. η επένδυση να έχει ολοκληρωθεί εντός της ορισθείσας στην παρούσα απόφαση προθεσμίας ή και εντός ενδεχόμενης εγκριθείσας παράτασης και γ. το τελικό κόστος της επένδυσης δεν δύναται να είναι χαμηλότερο από το ελάχιστο απαιτούμενο όριο για την ένταξή της ως στρατηγική επένδυση.

Με την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης καθορίζεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της επένδυσης. Ως χρόνος ολοκλήρωσης νοείται ο πραγματικός χρόνος ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, όπως αποτυπώνεται στην ως άνω απόφαση. Η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης κοινοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων στον επενδυτικό φορέα ο οποίος έχει δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων κατά αυτής.

To Top