Οικονομία

Πώς θα γίνει η εξαγορά 90.000 καταπατημένων ακινήτων

katapat

katapat

Στο «κυνήγι» δεκάδων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών θα πρέπει να επιδοθούν το επόμενο διάστημα χιλιάδες ιδιώτες που θέλουν να εξαγοράσουν καταπατημένες εκτάσεις του δημοσίου.

Οι διαδικασίες για την απόκτηση νόμιμων τίτλων κυριότητας αναμένεται να «τρέξουν» έως τις αρχές Μαρτίου με το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα υποβάλλονται οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά από τους πολίτες.  Όσοι υποβάλουν αιτήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τίτλους ιδιοκτησίας σε καταπατημένα ακίνητα,  με την καταβολή ποσών που μπορεί να περιορίζονται ακόμα και στο 20% της αντικειμενικής αξίας. Η εξόφληση του τιμήματος μπορεί να γίνει ακόμα και σε έως 60 άτοκες δόσεις.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά

Η υποβολή της αίτησης συνοδεύεται με παράβολο 300  ευρώ το οποίο συμψηφίζεται με το τίμημα εξαγοράς ή επιστρέφεται εφόσον η αίτηση απορριφθεί αλλά και με δεκάδες δικαιολογητικά όπως:

– Τοπογραφικό διάγραμμα του προς εξαγορά δημοσίου ακινήτου με συνημμένη δήλωση μηχανικού.

– Αεροφωτογραφίες είτε του έτους 1992 ή προγενέστερες ή του 1982 ανάλογα με την περίπτωση.

–  Φύλλο προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας οικοπέδου ή  γηπέδου.

–  Βεβαίωση όρων δόμησης της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης.

–  Οικοδομική άδεια, εφόσον υπάρχει

–   Αποδεικτικό εξόφλησης του παραβόλου

–  Τίτλους από τους οποίους προκύπτει η κατοχή και συνοδευτικό σημείωμα, στο οποίο αποτυπώνεται η κατοχή από τον αιτούντα και τους δικαιοπαρόχους του, σύμφωνα με τους τίτλους αυτούς.

– Υπεύθυνη δήλωση για την έκταση των προς εξαγορά δημοσίων ακινήτων

–  Έγγραφο από το οποίο προκύπτει η χρήση του δημοσίου ακινήτου από τον αιτούντα.

– Αντίγραφο του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και αντίγραφο του εντύπου Ε9.

–  Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος και κτηματολογικό φύλλο του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) του δημοσίου ακινήτου, στο οποίο αφορά η αίτηση εξαγοράς, εφόσον στην περιοχή λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο.

– Πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ των πέντε τελευταίων ετών που προηγούνται της υποβολής αίτησης εξαγοράς.

– Δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει ότι ο αιτών έχει αναγνωρισθεί ως κύριος του δημοσίου ακινήτου.

– Έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών έχει αναγραφεί ως κύριος του δημοσίου ακινήτου στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές.

Το τίμημα

Μετά την υποβολή της αίτησης, στην περίπτωση που εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή, εντός πέντε ημερών εκδίδεται πιστοποιητικό αποδοχής, το οποίο κοινοποιείται στον αιτούντα. Στο πιστοποιητικό αποδοχής περιλαμβάνονται η περιγραφή του εξαγοραζόμενου ακινήτου (εμβαδόν και όρια), τα στοιχεία του αιτούντος, το τίμημα εξαγοράς, καθώς και το ποσό της εφάπαξ και της τμηματικής καταβολής. Το τίμημα εξαγοράς εξοφλείται είτε εφάπαξ είτε τμηματικά σε 60 ισόποσες, άτοκες, μηνιαίες δόσεις. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να μικρότερο των 100 ευρώ. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής, παρέχεται έκπτωση 10% επί του τιμήματος εξαγοράς.

Στην περίπτωση που αποπληρωθεί εφάπαξ, εκδίδεται η απόφαση εξαγοράς και καταχωρίζεται στο υποθηκοφυλακείο ή στο κτηματολογικό γραφείο. Εάν καταβληθεί τμηματικά το ποσό, η διαδικασία ολοκληρώνεται με την καταβολή της τελευταίας δόσης. Στην περίπτωση που υπάρχει αυθαίρετο κτίσμα εντός του οικοπέδου, μετά την κοινοποίηση του πιστοποιητικού αποδοχής, θα πρέπει ο υπόχρεος να υποβάλει αίτηση για την υπαγωγή του στον Νόμο 4495/2017 (έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος), ενώ η απόφαση εξαγοράς δεν εκδίδεται αν δεν καταβληθεί το τίμημα, καθώς και το πρόστιμο τακτοποίησης αυθαιρέτων.

Σύμφωνα με το νόμο η εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου αφορά περιπτώσεις:

–        Με κατοχή από ιδιώτη τουλάχιστον 30 χρόνια, αν υπάρχουν τίτλοι αγοράς ή ιδιοκτησίας και κτίσματα προ του 1992.

–        Με κατοχή επί τουλάχιστον 40 χρόνια εφόσον υπάρχει κτίσμα (που αποτελεί και μοναδική κατοικία ή εμπορική εκμετάλλευση – π.χ. βιοτεχνία – του ιδιώτη) πριν από το 1982.

Εκπτώσεις

Η τιμή εξαγοράς των καταπατημένων ακινήτων ορίζεται η αντικειμενική αξία, επί της οποίας εφαρμόζεται σειρά εκπτώσεων που μπορεί να φτάσουν ακόμα και το 80%.

Πηγή: OT

To Top